Nuostatai

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2010 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. 1-25

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2018 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 1-5

redakcija)

 

 

KLAIPĖDOS APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau – apskrities PGV) yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) pavaldi ir atskaitinga teritorinė nuolatinės parengties įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti civilinės saugos sistemos ir priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą apskrityje.

2. Apskrities PGV savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu, Vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, departamento direktoriaus įsakymais, šiais Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos nuostatais (toliau – Nuostatai) ir kitais teisės aktais.

3. Apskrities PGV steigėjas yra Vidaus reikalų ministerija. Vidaus reikalų ministro perduotas visas steigėjo teises ir pareigas vykdo departamentas.

4. Apskrities PGV yra biudžetinė įstaiga, viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą ir blanką su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

5. Apskrities PGV buveinės adresas: Trilapio g. 12, 92191 Klaipėda, Lietuvos Respublika.

 

II SKYRIUS

APSKRITIES PGV UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6. Apskrities PGV uždaviniai:

6.1. vykdyti apskrityje gaisrų gesinimo  ir kitus gelbėjimo darbus;

6.2. pagal kompetenciją įgyvendinti apskrityje civilinės saugos sistemos uždavinius;

6.3. pagal kompetenciją vykdyti apskrityje gaisrų, didelių pramoninių avarijų ir ekstremaliųjų situacijų prevenciją;

6.4. organizuoti ir koordinuoti apskrities teritorijoje esančių savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų veiklą civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos srityje.

7. Apskrities PGV, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

7.1. vykdydama apskrityje gaisrų gesinimo ir kitus gelbėjimo darbus:

7.1.1. užtikrina apskrities PGV ir jos struktūrinių padalinių nuolatinį pasirengimą, sutelkimą, atliekamų gelbėjimo darbų organizavimą, reagavimą į pagalbos prašymus, sąveiką su kitomis civilinės saugos sistemos pajėgomis, valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų ir ūkio subjektų atstovais, teikia metodinę pagalbą kitoms apskrityje esančioms priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms ir kontroliuoja jų pasirengimą atlikti gaisrų gesinimo ir kitus gelbėjimo darbus;

7.1.2. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina, organizuoja ir vykdo atitinkamo lygmens operacinį vadovavimą, gelbėjimo darbų koordinavimo štabo sudarymą ir veiklą reaguodama į ekstremaliąją situaciją ar ekstremalųjį įvykį, palaiko ryšį su savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrais, savivaldybėms į pagalbą telkia apskrities PGV ir kitoms apskrities teritorijoje esančioms institucijoms pavaldžias civilinės saugos pajėgas, koordinuoja jų veiksmus;

7.1.3. gesina gaisrus ir atlieka kitus gelbėjimo darbus didelių pramoninių, transporto įvykio metu, kitų įvykių, ekstremaliųjų įvykių vietose;

7.1.4. pagal kompetenciją užtikrina, kad laiku būtų reaguojama ir kokybiškai būtų teikiama pagalba įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais;

7.1.5. atlieka pavojingų cheminių ir radiologinių medžiagų lokalizavimo darbus;

7.1.6. pagal kompetenciją vykdo aukštalipių gelbėjimo darbus, gelbėjimo darbus ant vandens ir vandenyje;

7.1.7. bendradarbiauja su kitomis valstybės ar savivaldybės institucijomis, koordinuoja civilinės saugos ir priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų tarpusavio sąveiką;

7.1.8. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka struktūrinių padalinių veiklos patikrinimus ir rengia pratybas;

7.1.9. įgyvendina teisės aktų nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

7.1.10. vykdydama kitus gelbėjimo darbus, pagal kompetenciją teikia pagalbą nukentėjusiems užsienio piliečiams, vykstantiems automobilių keliais, geležinkeliu ir kitomis susisiekimo priemonėmis per Klaipėdos apskrities teritoriją;

7.2. įgyvendindama apskrityje civilinės saugos sistemos uždavinius:

7.2.1. pagal kompetenciją organizuoja apskrityje ekstremaliųjų situacijų židinių lokalizavimą, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą;

7.2.2. teikia departamentui informaciją apie įvykius, ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas, reagavimo į įvykius, ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas ir jų padarinių šalinimo eigą;

7.2.3. teikia departamentui siūlymus dėl priešgaisrinę ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų projektų, kontroliuoja priešgaisrinę ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą apskrityje;

7.2.4. vertina ir derina savivaldybių ekstremaliųjų situacijų valdymo planus;

7.2.5. dalyvauja apskrityje esančių savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų, ekstremalių situacijų komisijų veikloje, bendradarbiauja su civilinės saugos sistemos subjektais;

7.2.6. atlieka gyventojų perspėjimo sistemos aktyvinimo apskrities teritorijoje parengties kontrolę ir aktyvinimą apskrities savivaldybėse, renka ir analizuoja informaciją apie gyventojų perspėjimo sistemos būklę;

7.2.7. atstovauja apskrities PGV tarpžinybinėse darbo grupėse priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais;

7.3. vykdydama apskrityje gaisrų, didelių pramoninių avarijų ir ekstremaliųjų situacijų prevenciją:

7.3.1. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo valstybinę priešgaisrinę priežiūrą;

7.3.2. užtikrina teisinių, techninių ir organizacinių priemonių, užkertančių kelią gaisrams kilti bei plisti ir mažinančių jų galimus padarinius, įgyvendinimą apskrities teritorijoje;

7.3.3. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ikiteisminį tyrimą;

7.3.4. organizuoja apskrityje renginius ir gyventojų švietimą civilinės ir priešgaisrinės saugos klausimais;

7.3.5. derina pavojingųjų objektų vidaus avarinius planus, savivaldybių išorės avarinius planus, poveikio aplinkai vertinimo dokumentus, pagal kompetenciją koordinuoja ir vykdo pavojingųjų objektų patikrinimus;

7.3.6. teikia poveikio aplinkai vertinimo išvadas gaisrinės ir civilinės saugos srityje dėl planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti;

7.3.7. renka, kaupia, sistemina, analizuoja informaciją apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius, gaisrus, jų prevenciją, gelbėjimo darbus, avarijų, katastrofų, kitų įvykių ir ekstremaliųjų įvykių padarinių likvidavimą, numato gaisrų, didelių pramoninių avarijų, ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones ir teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms ir žiniasklaidai;

7.4. organizuodama ir koordinuodama apskrities teritorijoje esančių savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų, kitų įstaigų veiklą civilinės saugos srityje:

7.4.1. prižiūri savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų, kitų įstaigų veiklą civilinės saugos srityje ir teikia joms metodinę pagalbą;

7.4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja apskrityje civilinės saugos mokymą;

7.4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka koordinuoja apskrityje civilinės saugos pratybų rengimą;

7.4.4. duoda privalomus vykdyti nurodymus savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

7.4.5. iš apskrities teritorijoje esančių savivaldybių renka, apibendrina ir teikia departamentui nustatytais terminais informaciją apie valstybinių (perduotų savivaldybėms) savivaldybių priešgaisrinių tarnybų organizavimo ir civilinės saugos funkcijų atlikimą ir šioms funkcijoms atlikti reikalingą lėšų poreikį;

7.5. kaupia, analizuoja, saugo ir skleidžia ugniagesybos istorijai svarbią informaciją;

7.6. plėtoja ugniagesių sportinę veiklą, rengia ugniagesybos sporto varžybas ir kitus kultūros ir sporto renginius, vaikų ir jaunimo poilsio stovyklas, sąskrydžius, kitus renginius, propaguojančius civilinę ir priešgaisrinę saugą;

7.7. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja apskrities PGV tarptautiniuose renginiuose, organizuoja apskrities PGV bendradarbiavimo su kitų valstybių atitinkamomis institucijomis ketinimo protokolų, susitarimų rengimą, pasirašymą ir jų vykdymą;

7.8. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus;

7.9. vykdo korupcijos prevenciją apskrities PGV veiklos srityje;

7.10. vykdo mokymus pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas;

7.11. vykdo savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijas.

8. Apskrities PGV įgyvendina kitus įstatymų ir kitų teisės aktų pavestus uždavinius ir atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

APSKRITIES PGV TEISĖS

 

9. Apskrities PGV, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

9.1. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš fizinių asmenų ir (arba) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų, kitų įstaigų ir kitų juridinių asmenų informaciją, reikalingą apskrities PGV uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

9.2. teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti valstybinę priešgaisrinę priežiūrą ir taikyti administracinio poveikio priemones ir kitas sankcijas už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir teisėtų valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų nurodymų nevykdymą;

9.3. pagal kompetenciją sudaryti sandorius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

9.4. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų.

10. Apskrities PGV turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV SKYRIUS

APSKRITIES PGV VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

11. Apskrities PGV veikla organizuojama vadovaujantis departamento direktoriaus patvirtintu metiniu veiklos planu. Apskrities PGV teikia departamentui siūlymus dėl priemonių įtraukimo į departamento ar Vidaus reikalų ministerijos metinius veiklos planus, taip pat teikia departamentui ataskaitą apie į departamento metinį veiklos planą ir į kitus planus įtrauktų priemonių, už kurias yra atsakinga apskrities PGV, vykdymą.

12. Apskrities PGV rengia ir teikia departamentui nustatytos formos ataskaitas, suvestines apie priešgaisrinės ir civilinės saugos būklę apskrityje, skirtų lėšų panaudojimą, esamą padėtį ir pajėgumus, veiklos priemonių vykdymą ir kitais klausimais, teikia informaciją, reikalingą departamento  metiniam veiklos planui rengti.

13. Apskrities PGV vadovauja viršininkas. Jį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, suteikia jam atostogas, skiria tarnybines nuobaudas, pašalpas ir jį skatina departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

14. Apskrities PGV viršininkas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

15. Apskrities PGV viršininkas turi pavaduotoją, kurį į pareigas skiria ir atleidžia iš jų, skiria tarnybines nuobaudas departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

16. Apskrities PGV viršininkas:

16.1. sprendžia apskrities PGV kompetencijai priskirtus klausimus, atsako už apskrities PGV pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, apskrities PGV veiklos organizavimą;

16.2. užtikrina, kad apskrities PGV veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdomi vidaus reikalų ministro, departamento direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai;

16.3. planuoja, organizuoja ir vykdo apskrities PGV veiklą vadovaudamasis departamento direktoriaus  patvirtintu  metiniu veiklos planu;

16.4. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl apskrities PGV veiklos gerinimo;

16.5. pagal kompetenciją priima įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą, pasirašo finansinius, siunčiamuosius dokumentus, atsakymus į paklausimus;

16.6. tvirtina apskrities PGV struktūrinių padalinių nuostatus, apskrities PGV vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

16.7. departamento direktoriaus įgaliojimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų apskrities PGV vidaus tarnybos sistemos pareigūnus, priima į pareigas ir atleidžia iš jų kitus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, teisės aktų nustatyta tvarka skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas, pašalpas, skatina, suteikia atostogas, siunčia į komandiruotes ir įgyvendina kitus darbdavio įgaliojimus personalo valdymo srityje;

16.8. užtikrina darbo sąlygas apskrities PGV vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, jų funkcijoms atlikti;

16.9. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl apskrities PGV nuostatų ir struktūros;

16.10. vadovaudamasis departamento direktoriaus patvirtintu apskrities PGV pareigybių sąrašu ir apskrities PGV struktūra, tvirtina apskrities PGV pareigybių sąrašą;

16.11. tvirtina apskrities PGV struktūrinių padalinių metinius objektų planinių priešgaisrinių techninių patikrinimų planus;

16.12. kolegialiai su apskrities PGV struktūriniais padaliniais organizuoja apskrities PGV metinių finansinių, veiklos priemonių planų, išlaidų sąmatų projektų rengimą ir tvirtinimą;

16.13. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo centralizuotą apskrities PGV ir Tauragės apskrities PGV buhalterinę apskaitą ir užtikrina, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami žmogiškieji, materialiniai ir finansiniai ištekliai;

16.14. teisės aktų nustatyta tvarka naudoja skirtas biudžeto lėšas pagal nustatytą paskirtį apskrities PGV programoms vykdyti ir uždaviniams įgyvendinti, teikia departamentui ataskaitas apie lėšų panaudojimą, esant poreikiui  rengia investicijų planus ir juos teikia departamentui;

16.15. nustatytais terminais teikia departamentui finansinę atskaitomybę;

16.16. pagal kompetenciją sudaro sandorius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

16.17. atstovauja apskrities PGV veiklos klausimais valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, ūkio subjektuose ir kitose įstaigose, tarpžinybinėse darbo grupėse;

16.18. kontroliuoja asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimą;

16.19. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

17. Laikinai nesant apskrities PGV viršininko, jo funkcijas atlieka apskrities PGV viršininko pavaduotojas.

18. Apskrities PGV struktūriniai padaliniai savo veiklą organizuoja vadovaudamiesi Nuostatais, darbo reglamentu ir apskrities PGV viršininko patvirtintomis vidaus tvarkos taisyklėmis, struktūrinių padalinių nuostatais ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais.

19. Apskrities PGV operatyviai pavaldžios visos apskrityje dislokuotos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, neatsižvelgiant į jų pavaldumą (išskyrus žinybines priešgaisrines pajėgas).

 

V SKYRIUS

APSKRITIES PGV TURTAS, FINANSAVIMAS IR VEIKLOS KONTROLĖ

 

20. Apskrities PGV įstatymų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja jai patikėjimo ar panaudos teise gautu,  iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skirtų asignavimų bei kitų šaltinių įgytu nematerialiuoju ir ilgalaikiu bei trumpalaikiu materialiuoju turtu.

21. Apskrities PGV veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto. Apskrities PGV viršininkas yra atsakingas už apskrities PGV skirtų Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimų naudojimą pagal paskirtį.

22. Apskrities PGV finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

23. Apskrities PGV veiklą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją kontroliuoja departamento direktorius, įgaliotos valstybės institucijos ir įstaigos.

24. Apskrities PGV valstybinį auditą atlieka Valstybės kontrolė, vidaus auditą – departamento Centralizuota vidaus audito tarnyba.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Apskrities PGV reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_____________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-02